ES logo
  • English

Sự kiện » Ngày hội STEM

Ngày hội STEM

Căn cứ Quyết định số 46B/QĐ-SKHCN ngày 23/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Chế tạo mô hình phổ biến khoa học di động và hoàn thiện các nội dung, hệ thống phục vụ phổ biến khoa học tại Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo”. Nhằm đưa các hoạt động trải nghiệm STEM đến gần hơn với công chúng và kết nối hệ sinh thái giáo dục STEM, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội STEM lần thứ II và Hội thảo chương trình STEAM năm 2023

Mục đích, yêu cầu:

– Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh quan tâm đến STEM có cơ hội trải nghiệm, sáng tạo và khám phá, từ đó khơi gợi sự yêu thích, niềm đam mê khám phá khoa học. Đây cũng là cơ hội nhằm thu hút sự quan tâm và lan toả giáo dục STEM đến gần hơn với công chúng;

– Kết nối các nguồn lực để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, và thúc đẩy phát triển giáo dục STEM tại Trung tâm;

– Hỗ trợ nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh trong việc triển khai Chương trình giáo dục STEM trong các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định theo tinh thần nội dung Hướng dẫn số 3089/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Công văn số 909/BGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong học sinh Tiểu học;

– Các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội và Hội thảo phải đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; giữ gìn tốt cơ sở vật chất về địa điểm tổ chức.

Thời gian, địa điểm:

– Thời gian dự kiến: từ 8h 11h30 ngày 02/12/2023 (Th7);

– Địa điểm: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (số 10 Đại lộ Khoa học, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn).

Tài liệu tham khảo: 353_KH-TTKPKH_09112023-signed_01.pdf